Visual Topo

/Visual Topo

Ίσως το κορυφαίο τοπογραφικό λογισμικό

Η δημιουργία του προγράμματος τοπογραφίας «Visual Topo», όχι στη σημερινή του μορφή αλλά σε αρχικό στάδιο, ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, από τον αείμνηστο Χαράλαμπο Χατζηδάκη, τοπογράφο μηχανικό, ο οποίος έγκαιρα διείδε και μπόρεσε να συνδέσει την ταχύτατη ανάπτυξη των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Personal Computers – PC’s – IBM compatibles όπως αναφέρονταν τότε) με το επάγγελμα του τοπογράφου μηχανικού. Όντας ο ίδιος ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός, προσπάθησε να δημιουργήσει κάποια προγράμματα τα οποία θα τον βοηθούσαν στις τρέχουσες δουλειές του γραφείου. Προγράμματα τα οποία με επιστημονική αρτιότητα αλλά και απλότητα θα διευκόλυναν την καθημερινότητα του. Προχώρησε έτσι στη δημιουργία των προγραμμάτων τοπογραφίας «topo», σε γλώσσα προγραμματισμού PASCAL για IBM PC’s και compatibles. Οι δυνατότητες των προγραμμάτων ήταν οι ακόλουθες :

• Συνόρθωση τριγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου (Μ.Ε.Τ.)
• Επίλυση οδεύσεων
• Ταχυμετρία με e.d.m. – σταδία
• Προβλήματα τομών
• Εμπροσθοτομία – Οπισθοτομία – πρόβλημα Hansen – καταβιβασμός σημείου
• Μετατροπή συντεταγμένων
• Διανομή πινακίδων – Ραπορτάρισμα

Τα προγράμματα τοπογραφίας «topo», ουσιαστικά ικανοποιούσαν όλες τις απαιτήσεις που μπορούσε να έχει ο τοπογράφος μηχανικός της εποχής, με τον αρτιότερο επιστημονικά τρόπο, την μεγαλύτερη απλότητα και στο συντομότερο χρόνο.

Με την πάροδο των χρόνων, η αλματώδης πρόοδος των υπολογιστών και των γεωδαιτικών οργάνων συμπαρέσυρε και τα προγράμματα τοπογραφίας, τα οποία επανασχεδιάστηκαν και αναπρογραμματίστηκαν σε παραθυρικό πλέον περιβάλλον (για windows), καταργήθηκαν ξεπερασμένες μέθοδοι μετρήσεων (ταχυμετρία με σταδία), ενσωματώθηκαν νέες τεχνολογίες (εισαγωγή στοιχείων από total station κ.α.) και εντάχθηκαν σε ένα ενιαίο πλέον πρόγραμμα τοπογραφίας με το όνομα «Visual Topo».

Οι δυνατότητες του «Visual Topo» συνοψίζονται ως ακολούθως:

• Δυνατότητα γωνιομετρήσεων σε περισσότερες από μία περιόδους και σε δύο θέσεις τηλεσκοπίου με υπολογισμό μέσων ανηγμένων τιμών και γενικών μέσων όρων.
• Επίλυση όλων των ειδών οδεύσεων (ανοικτές, κλειστές, προσανατολισμένες ή μη) με ταυτόχρονο έλεγχο των σφαλμάτων (εντός – εκτός ορίων ελληνικών κανονισμών). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι γωνιομετρήσεις των οδεύσεων έγιναν σε περισσότερες από μία περιόδους, στην επίλυση των οδεύσεων λαμβάνονται υπόψη οι γενικοί μέσοι όροι.
• Επίλυση τριγωνομετρικής υψομετρίας με τα αντίστοιχα σφάλματα σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς.
• Επίλυση ταχυμετρικών σημείων (σε ΕΓΣΑ87, HATT, UTM 3o).
• Δημιουργία αρχείου dxf με κάναβο και ραπορταρισμένα τόσο τα ταχυμετρικά σημεία όσο και τα σημεία του πολυγωνομετρικού δικτύου, καθώς και βασικά layer τα οποία βοηθάνε την απόδοση σε κάποιο σχεδιαστικό πρόγραμμα μορφής cad.
• Επίλυση εμπροσθοτομίας και οπισθοτομίας σε περίπτωση που απαιτείται πύκνωση δικτύου και η χρήση GPS δεν είναι δυνατή.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του «Visual Topo» είναι:

• Άμεση επικοινωνία όλων των γεωδαιτικών σταθμών (total stations) με το πρόγραμμα και εύκολη εισαγωγή των μετρημένων στο ύπαιθρο στοιχείων, προκειμένου να αρχίσει άμεσα η επεξεργασία τους.
• Δυνατότητα μέτρησης γωνιών σε πολλαπλές περιόδους και υπολογισμός αυτών.
• Δυνατότητα επιλογής συστήματος συντεταγμένων (τοπικό, ΕΓΣΑ87, HATT, UTM 3o).
• Δυνατότητα υπολογισμού του συντελεστή κλίμακας (κ).
• Εξαγωγή αρχείου τύπου *.dxf με δυνατότητα δισδιάστατης ή τρισδιάστατης σχεδίασης, όσο και επιλογής της κλίμακας εκτύπωσης.
• Δυνατότητα αραίωσης των σημείων κατά το ραπορτάρισμα, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα κατά την εκτύπωση.
• Δυνατότητα εκτύπωσης των επιλύσεων (στα ελληνικά και αγγλικά) τόσο σε εκτυπωτή όσο και σε αρχείο μορφής *.pdf.

Επειδή οι απαιτήσεις από τους χρήστες του προγράμματος για νέες λειτουργίες αυξάνονται, στα άμεσα σχέδια εμπλουτισμού του προγράμματος είναι:

• η επίλυση χωροσταθμικής όδευσης.
• η μετατροπή συντεταγμένων από Hatt σε ΕΓΣΑ και αντίστροφα.
• ο υπολογισμός εμβαδών αναλυτικά από ταχυμετρικά σημεία.

Επίσης τονίζεται ότι οι χρήστες του προγράμματος «Visual Topo», μπορούν να ζητήσουν να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα λειτουργίες που τους διευκολύνουν, ανάλογα με τη δουλειά που θέλουν να κάνουν και τα όργανα που χρησιμοποιούν (customization) ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητά του.

Κατεβάστε το πρόγραμμα!